Slovníček budoucího vysokoškoláka

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Akademická obec
Všichni, kdo jsou zapojeni do akademického života. Jsou to studenti, učitelé, i třeba děkani a rektoři.
Akademický senát
Funguje jako senát v politice. Tvoří ho zastupitelé, tedy hlavně pedagogové a studenti, kteří se podílejí na řízení školy. Svůj senát má univerzita i jednotlivé fakulty. Členy senátu volí akademické obec, i ty se můžeš stát senátorem, pokud budeš chtít a zvolí tě.
Aula
Slavnostní síň, ve které se odehrávají významné univerzitní nebo fakultní akce – tady tě na začátku studia slavnostně přijmou do akademické obce a na konci tu dostaneš od děkana diplom.
Bakalář
Zkratka Bc., umělecký program BcA., píše se před jménem – základní vysokoškolský titul, to základní, co si můžeš z Karlovky odnést. Bakalářské studium trvá většinou tři roky, je zakončeno státnicí a závěrečnou bakalářskou prací. Po ukončení bakalářského studia můžeš pokračovat dál v navazujícím magisterském studiu až k titulu Mgr.
Děkan
Stojí v čele fakulty, do funkce jej jmenuje na návrh akademického senátu fakulty rektor. Karlovka má 17 fakult a tím pádem 17 děkanů a děkanek.
Distanční forma studia
Vzdálená forma, nechodíš do učeben a na přednášky, nepotkáváš učitele osobně. Většinou se učíš on-line, pracuješ se všemi možnými dostupnými médii. Osobně ale můžeš dělat zkoušky na konci semestru.
Docent
Z latinského slova „docere“ – vyučovat, vědecko-pedagogický titul udělovaný na základě habilitačního řízení. Vyšší hodnost než odborný asistent a nižší než profesor. Používá se zkratka doc., píše se před jménem.
Doktor
Může mít různé zkratky, nejčastější jsou Ph.D. (získává se při absolvování doktorského typu studia), MUDr. (získává se na konci magisterského studia medicíny), JUDr., PhDr., PaedDr. nebo ThDr. (získávají se po složení rigorózní zkoušky a obhajobě rigorózní práce).
Imatrikulace
Slavnostní akt, při kterém nově přijatí studenti slavnostně skládají akademický slib. Na jeho základě tě Karlovka přijme do své akademické obce.
Index
Zapisuješ si tam přednášky, semináře, cvičení a praxe, dostáváš do něj od učitelů známky. Na Karlovce si svůj virtuální index povedeš v systému SIS.cuni.cz. Hodnotí se písmeny A–F, která se pohybují na slovní stupnici v rozmezí výborně, velmi dobře, dobře a neprospěl/a. Jak název napovídá, poslední kategorie znamená, že si předmět zkrátka zopákneš.
INSIGNIE
Zvláštní předměty jako například žezla, medaile rektora a děkanů zavěšené na řetězech kolem krku či pečetidlo. Mají původ ve středověku a silný symbolický význam ve spojení s institucí, k níž náleží. Uvidíš je při veřejných ceremoniálech a slavnostech Karlovky.
INŽENÝR
Zkratka Ing., když studuješ architekturu, tak Ing. arch. Píše se před jménem. Je to titul absolventa vysoké školy v magisterském studijním programu v oblasti technických věd a technologií, ekonomie, zemědělství, lesnictví nebo vojenství. Studium zakončíš státnicí a závěrečnou diplomovou prací.
Karlovka
O ní to tu celé je. Univerzita Karlova, největší a nejstarší česká vysoká škola. Nese jméno svého zakladatele, kterým nebyl nikdo menší než císař římský a král český – Karel IV. Rok jejího založení je oblíbená kvízová otázka – bylo to 7. dubna – a) 1347, b) 1348, c) 1349 …jasně, b) je správně!
KATEDRA
Organizační jednotka a vědecké pracoviště fakulty. V čele katedry stojí její vedoucí a členy jsou pedagogové jednoho či více příbuzných oborů, kteří vyučují podobné předměty.
KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
Jak název napovídá, kombinuje klasickou a distanční výuku. Na přednášky chodíš jen jednou za čas, zkoušky a zápočty děláš buď osobně, nebo na dálku. Ideální, když chceš zároveň při škole i pracovat.
KREDITY
Důležité body, které oceňují náročnost zkoušky, semináře nebo praxe. Hodně těžké zkoušky jsou oceněny více kredity, lehčí semináře jsou třeba jen za jeden kredit. Abys absolvoval semestr, je třeba nasbírat určitý počet kreditů.
MAGISTR
Zkratka Mgr., pro umělecké studijní programy se používá varianta MgA., píše se před jménem. Je to titul, který získáš po absolvování magisterského studijního programu. Magisterské studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba diplomové práce.
PEDEL
Představitel fakulty, který při slavnostních příležitostech nosí žezlo, ať už rektorské, nebo fakultní.
PREZENČNÍ FORMA STUDIA
Jednoduše denní studium, do školy chodíš na přednášky každý den, výuka se koná podle klasického rozvrhu tak, jak to znáš z gymplu či ze střední školy.
PROFESOR
Zkratka prof., píše se před jménem. Profesor je nejvyšší vědecko-pedagogická nebo umělecko-pedagogická hodnost vysokoškolského pedagoga. Profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh fakulty. Ty budeš své vyučující zpravidla oslovovat jejich titulem – pane doktore, pane docente, pane profesore.
PROMOCE
Slavnostní předání diplomu absolventům univerzitního studia. Můžeš sem pozvat celou rodinu a udělat si spoustu fotek do alba.
REKTOR
Nejvyšší představitel vysoké školy. Řídí ji, zastupuje ji a jedná jejím jménem. Rektora jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu školy sám prezident republiky.
SEMESTR
Polovina akademického roku na vysoké škole. Semestr bývá letní a zimní.
SEMINÁŘ
Typ výuky, která probíhá akčnější formou než přednáška. Očekává se, že budeš na výuce aktivně spolupracovat, že rozvineš samostatné myšlení nebo budeš samostatně pracovat na vlastních projektech.
SPONSE
Slavnostní slib, přísaha. Při promocích se užívají upravené texty sponsí z 19. století. Sponse se liší podle jednotlivých fakult a podle druhu ukončeného studia. Například při magisterské sponsi absolventi jednotlivě přísahají na žezlo a říkají: „Spondeo ac polliceor“ ( což v překladu znamená „Zavazuji se a slibuji“).
STÁTNICE
Státní závěrečnou zkouškou (případně státní rigorózní či doktorskou zkouškou) na konci studia prokážeš, že umíš dost na to, abys získal diplom a titul. Skládá se z různých částí a musíš absolvovat všechny. Části mohou být písemné nebo ústní a součástí je také téměř vždy obhajoba závěrečné práce. Tvůj výkon u státnic hodnotí komise složená ze tří, případně čtyř členů. Předsedou státnicové komise musí být vždy docent, profesor nebo jiný významný odborník v daném oboru, například doktor věd (DSc.).
STIPENDIUM
Peníze pro podporu tvého studia. Stipendia přiznává studentům vysoká škola nebo fakulta a existují různé možnosti, jak ho získat – za vynikající studijní výsledky, za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí nebo v případě tíživé sociální situace studenta. Když splníš podmínky, můžeš dokonce čerpat i takzvané ubytovací stipendium nebo stipendium na podporu studia v zahraničí.
STUDIJNÍ PROGRAM
Může být bakalářský, magisterský nebo doktorský, musí jej akreditovat (schválit) ministerstvo školství. Studium se pak člení na jednotlivé studijní programy či obory.
TALÁR
Slavnostní oděv, roucho univerzitních hodnostářů. Rektorské a prorektorské taláry jsou červené, ostatní akademičtí funkcionáři mají taláry černé. Uvidíš je například při imatrikulaci.
ÚSTAV
Specializované fakultní pracoviště, které se zaměřuje především na vědeckou a výzkumnou činnost a podílí se na výuce v rámci akreditovaných studijních programů. V jeho čele stojí ředitel.
ZÁPOČET
Jedno z možných ukončení předmětu. Bývá snadnější získat zápočet než získat zkoušku. Většinou se hodnotí pouze prospěl/neprospěl, jen klasifikovaný zápočet se hodnotí známkou.
ZKOUŠKA
Zakončuje předmět, může být písemná nebo ústní. Zkoušky se dělají většinou na konci semestru v takzvaném zkouškovém období. Trvá čtyři až šest týdnů, kdy se již nechodí na přednášky a studenti se drtí doma.