1. lékařská fakulta

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy sídlí v samém srdci Prahy. Základními studijními obory jsou všeobecné a zubní lékařství, kromě nich nabízí fakulta studium dalších, nelékařských zdravotnických oborů (adiktologie, ergoterapie, fyzioterapie, nutriční terapie, všeobecné ošetřovatelství a porodní asistence), dále specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Fakulta je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském a klinickém výzkumu v České republice. Vědeckou práci, pregraduální a postgraduální výuku zjišťuje přes 70 teoretických ústavů a klinických pracovišť společných se Všeobecnou fakultní nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Fakultní Thomayerovou nemocnicí, Fakultní nemocnicí Bulovka a dalšími mezioborovými centry. 1. LF UK se rovněž podílí na činnosti špičkového výzkumného pracoviště Biocev, na vzniku projektu Kampus Albertov, kde budou rozvíjeny vědecké a výukové aktivity Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd, nebo na výzkumu ústavů programu Exceles, jejichž cílem je podpořit zdraví obyvatel České republiky.

Nabídka studijních programů

Magisterské studium

titul magistr, zkratka Mgr., pro umělecké studijní programy se používá varianta MgA., píše se před jménem. Magisterské studium trvá obvykle pět let a ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba diplomové práce.

Bakalářské studium

titul bakalář, zkratka Bc., umělecký program BcA., píše se před jménem – základní vysokoškolský titul, to základní, co si můžeš z Karlovky odnést. Bakalářské studium trvá většinou tři roky, je zakončeno státnicí a závěrečnou bakalářskou prací.

Magisterské navazující studium

titul magistr, zkratka Mgr., jedná se o studijní program, který navazuje na bakalářské studium, trvá dva až tři roky a prohloubíš si v něm znalosti z bakalářského stupně. Ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomky.

FAQ

Ano, při vynikajících výsledcích ze střední školy je možné upustit od přijímací zkoušky. To se týká pouze všeobecného lékařství (je nutný studijní průměr do 1,05) .